เราวางแผนอย่างครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบ, การผลิต
และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำพวกสิ่งปูพื้นซึ่งเป็นสินค้าที่ขาด
ไม่ได้ในการใช้ชีวิต   เช่น  พรมปูพื้น  (Carpets),  พรมปูในรถ
(Car mats),  ปลอกหุ้มเก็บความร้อน  (Hot covers), พรมตก
แต่งบ้าน  (Area rugs)  เป็นต้น  และได้รับความไว้วางใจเป็น
อย่างดี เราทำการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในด้านของการ
ออกแบบและสีสรรซึ่งมีความละเอียดอ่อน เพื่อให้สามารถเข้า
กับรสนิยมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและควบคู่ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา  ในอีกทางหนึ่ง เราได้นำเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้  และส่งเสริมระบบควบคุม
อย่างเข้มงวด

      ความพยายามของเราในทั้ง 2 ด้านนี้ ก็เพื่อที่จะผลิตสินค้า
ที่มีความหลากหลายและมีความสามารถในการแข่งขันออกมา


สีสรรและลวดลายที่แตกต่าง

เราผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ใช้วิทยาการที่เรามีความมั่นใจและความมีรสนิยม และส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเพียบพร้อมออกสู่ตลาด