สาสน์ จากท่านประธานบริษัท
เนื่องจากสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน เมื่อ พ.ศ. 2516 ที่ผ่านมา กระตุ้นให้เราดำเนินการนำพี ที เอ กลับมาใช้ใหม่ จากผลิตภัณฑ์ ขวดพลาสติก สายวิดีเทป ฯลฯ แม้ความจริง จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับ สินค้าที่ผลิตจาก กระบวนการนำกลับมาใช้ ยังไม่เป็นที่นิยมในขณะนั้น จากสุภาษิต ของชาวตะวันออกที่ว่า " สินค้าอุปโภคต่างๆ ราคาแพงกว่าความเป็นจริง" ซึ่งเรายึดมั่นเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ การพัฒนา ปรับปรุงระบบ การนำกลับมาใช้ วัสดุ พี ทีเอ สามารถแทรกส่วนแบ่งในตลาด ให้ได้ภายใต้สุภาษิตนี้ และจะดำเนินการ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยราคายุติธรรม ปัจจุบันเรามีส่วนแบ่งในตลาดสินค้าพรมในครัวเรือนประเทศญี่ปุ่นเติบโตขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ. เรามีสาขาในต่างประเทศ คือที่ประเทศไทย ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเครื่องจักรของกระบวนการนำขวด พีอีทีมาใช้ใหม่ เราได้กำหนดนโยบายบริษัทว่า เราจะเป็นผู้รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่